CENA I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Početna cena za sastavljanje PIF-a je od 350 EUR/proizvodu.
Cene za sastavljanje PIF-a zavise od vrste kozmetičkog proizvoda, njegovog sastava (broja sastojaka) i broja kozmetičkih proizvoda za koje ste naručili PIF-ove.
Cena obuhvata:
Mi sastavljamo dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu (PIF) za bilo koji kozmetički proizvod prema EU Uredbi 1223/2009/EC o kozmetičkim proizvodima.

IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA – CPSR

CPSR je najbitniji deo PIF-a, a čine ga podaci o sirovinama, gotovom proizvodu, ambalaži, itd, koji su neophodni za procenu bezbednosti gotovog proizvoda. Zahtevi za formiranje CPSR-a dati su u Aneksu I EU Uredbe 1223/2009/EC o kozmetičkim proizvodima i obuhvataju dva različita dela sa sledećim elementima:
Podebljali font je korišćen za isticanje dokumenata koje Vi treba da dostavite kako bi se uradila procena bezbednosti Vašeg kozmetičkog proizvoda i kompletirao CPSR.

Deo A: Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda

 • Kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda (INCI naziv sastojaka i njihove funkcije, CAS brojevi sastojaka, tačan sastav kozmetičkog proizvoda predstavljen kao lista sirovina i sastojaka, tačne koncentracije navedenih sastojaka). Da bi se pravilno formirala lista sastojaka, neophodno je obezbediti sva odgovarajuća dokumenta koja prate sirovine. Ova dokumenta dostavlja proizvođač sirovina i ona obuhvataju MSDS (Material Safety Data Sheet), TDS (Technical Data Sheet) i sertifikate analize (CoA) za svaku sirovinu.
 • Fizičko-hemijske karakteristike i stabilnost kozmetičkog proizvoda (fizičko-hemijske karakteristike sirovina i fizičko-hemijske karakteristike gotovog proizvoda (izgled proizvoda (tekstura, boja, miris), pH, viskozitet, specifična težina, itd) treba da budu podržani podacima o stabilnosti proizvoda u predviđenim uslovima čuvanja dobijenim na osnovu testova stabilnosti (ubrzani testovi starenja, ciklični temperaturni stres testovi)).
 • Mikrobiološki kvalitet (mikrobiološke specifikacije sirovina koje obezbeđuje proizvođač sirovina, mikrobiološka stabilnost gotovog kozmetičkog proizvoda testiranog u originalnom pakovanju – challenge test i mikrobiološki test).
 • Nečistoće, tragovi, i podaci o materijalu za pakovanje (podaci o nečistoćama i tragovima u sirovinama koji se obično nalaze u MSDS, TDS ili CoA). Podaci o materijalu za pakovanje – odgovarajući podaci o primarnoj i sekundarnoj ambalaži koji se nalaze u specifikacijama ambalaže obuhvataju podatke o proizvođaču, tipu materijala od koga je proizvedena ambalaža i dimenzije ambalaže. Podaci o primarnoj ambalaži (ambalaža koja je u direktnom kontaktu sa proizvodom) su od posebnog značaja. Za tu ambalažu najbolje je imati Food Grade Statement, odnosno potvrdu da ambalaža može doći u kontakt sa hranom. Ako nema Food Grade Statement-a, neophodno je uraditi testove (test kompatibilnosti, migracijski test) na gotovom proizvodu upakovanom u originalnu ambalažu. Dodatno, treba uraditi test curenja, kao i vizuelni pregled ambalaže na eventualna oštećenja. Proizvođač sirovina za ambalažu kao i proizvođač ambalaže treba da obezbede MSDS materijala za pakovanje.
 • Normalni i predvidivi uslovi korišćenja proizvoda (obeležavanje proizvoda sa upozorenjima i uputstvima za upotrebu).
 • Izloženost kozmetičkom proizvodu (procena količine primenjenog proizvoda, dužine i frekvencije upotrebe proizvoda, podaci o mestu i površini na koju se proizvod nanosi, podaci o izloženosti u normalnim i razumnim uslovima korišćenja kao i izloženost populacije).
 • Izloženost supstancama (podaci o količini svake supstance koju sadrži kozmetički proizvod, a koja dolazi u kontakt sa ljudskim telom pod normalnim i razumnim uslovima korišćenja kozmetičkog proizvoda).
 • Toksikološki profil supstanci (izračunavanje MoS gde god je moguće).
 • Neželjeni efekti i ozbiljni neželjeni efekti (podaci o neželjenim efektima tokom ili nakon korišćenja kozmetičkog proizvoda).

Deo B: Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda - ocena stručnog procenitelja (eng. Safety Assessor):

 • Zaključak procene (stručni procenitelj daje zaključak da li je kozmetički proizvod bezbedan ili ne).
 • Uputstvo za upotrebu proizvoda i upozorenja (značajna za bezbednu upotrebu kozmetičkog proizvoda).
 • Rasuđivanje (objašnjenja koja daje stručni procenitelj o svom zaključku o bezbednosti kozmetičkog proizvoda).
 • Odobrenje procenitelja (s kompetencijama procenitelja).

PROVERA NEOPHODNE DOKUMENTACIJE

Pored neophodnih dokumenata za kompletiranje CPSR, dodatno da bi se kompletirao PIF, treba da obezbedite i sledeća dokumenta: opis i/ili dijagram proizvodnog procesa kozmetičkog proizvoda pripremljenog u skladu sa GMP (Good Manufacturing Practice), kao i izjavu o izradi proizvoda u saglasnosti sa GMP, izjave o nanomaterijalima, CMR (Carcinogenic, Mutagenic, or toxic for Reproduction) supstancama i testovima na životinjama, potvrde i dokaze (eksperimentalne i/ili teorijske) za istaknute efekte, dokaz (eksperimentalni i/ili teorijskei) za PAO (Period After Opening) i/ili rok trajanja ako se navodi na proizvodu.
Nakon što dobijemo sva pomenuta dokumenta koja nam Vi dostavljate, mi ćemo ih pregledati, proveriti i verifikovati. Što nam više podataka dostavite, proces će biti brži.
Takođe, neophodno je dostaviti tačan naziv proizvoda pod kojim će proizvod biti registrovan na evropskom portalu CPNP. Uz naziv proizvoda treba navesti i kod koji je jedinstven za svaki proizvod. Na svim dokumentima koji se odnose na kozmetički proizvod mora da stoji tačan naziv proizvoda kako ne bi došlo do zabune.
Dodatno, ako nemate, mi možemo pripremiti za Vas sledeća dokumenta neophodna za kompletiranje PIF-a: opis i/ili dijagram proizvodnog procesa kozmetičkog proizvoda napisanog u skladu sa GMP (Good Manufacturing Practice), kao i izjavu o izradi proizvoda u saglasnosti sa GMP, izjave o nanomaterijalima, CMR (Carcinogenic, Mutagenic, or toxic for Reproduction) supstancama i testovima na životinjama, potvrde i dokaze (teorijske) za istaknute efekte, dokaz (teorijski) za PAO (Period After Opening) ako se navodi na proizvodu.
Cena po dokumentu iznosi 30 EUR.

SORTIRANJE I SLAGANJE DOSTAVLJENIH DOKUMENATA U PIF

Na kraju, dostavljena dokumenta se sortiraju i slažu u jedinstveni PIF. Zajedno sa napisanim izveštajem o bezbednosti kozmetičkog proizvoda, biće potrebno nekoliko dana, obično pet do deset dana, da se kompletira PIF.
Molim Vas, obratite pažnju da su različita pakovanja i njihove veličine za isti proizvod obuhvaćene jednim PIF-om, dok svaka izmena u sastavu proizvoda koja obuhvata izmenu nekog sastojka (osim minimalnih izmena kao što su boja, miris) ili njegove koncentracije dovodi do nastanka novog proizvoda. U tom slučaju potrebno je pripremiti novi, poseban PIF.
Ako ste zainteresovani za naše usluge u vezi kozmetičkog PIF-a, kontaktirajte nas na ovoj strani...